„Add nekem a lelkeket, a többit vedd el tőlem!”

Ki volt Savio Szent Domonkos (1842 - 1857), Don Bosco tanítványa? Mestere nyomán maga is pedagógussá és apostollá vált társai között.

Savio Domonkos a ministránsok és a várandós anyák védőszentje, közbenjárására meglepően sokan részesülnek kegyelemben.  Földi életét egy hónap híján rövid 15 évben szabta meg a Teremtő. De neki ez is elegendő volt ahhoz, hogy a szentek sorába lépjen. Ő az első szentté avatott gyermek az ókeresztény vértanúk óta. Ünnepe május 6-án van.

Torino közelében, a Riva nevű kis községben született 1842-ben, szegény családban. Édesanyja térdein nevelődik vallásossá. Már 5 éves korában ministrál. Sokszor a templom ajtaját még zárva találta. De ő letérdelt a puszta földre esőben, hóban... fejét az ajtóhoz támasztva meghajlott fővel, összekulcsolt kézzel imádkozott, amíg az ajtót kinyitották. Leírhatatlan öröm töltötte el a szívét, amikor 7 éves korában magához vehette a Szentségi Jézust. "Ez volt az én legszebb napom!" szokta mondogatni. Ezen a napon az imakönyvébe ezeket a jófeltételeket írta: "Gyakran járulok a szentgyónáshoz és a szentáldozáshoz, ahogyan lelkiatyám megengedi. Vasár- és ünnepnapokat megszentelem. Legjobb barátaim Jézus és Mária lesznek. Inkább meghalok, mintsem halálosan vétkezzem!" Ezeket a jószándékokat gyakran elolvasta és jóraindítói voltak minden cselekedetében egészen haláláig.

Tanítója ajánlatára apja Don Boscóhoz vezeti. Amikor Savio Domonkos belépett Don Bosco irodájába, rögtön megakadt a szeme egy nagy feliraton, amelyen ezek a titokzatos szavak álltak: „Da mihi animas, caetera tolle!”. Az édesapa hazautazása után legyőzte kezdeti habozását és megkérdezte Don Boscót, mit jelentenek azok a titokzatos szavak. Don Bosco segített neki lefordítani. „Add nekem a lelkeket, a többit vedd el tőlem!” Ez volt Don Bosco apostoli munkájának jelszava. Amikor Domonkos megértette, - mesélte később maga Don Bosco -, egy pillanatra gondolkodóba esett, aztán ezt mondta: „Értem, itt nem pénzzel üzletelnek, hanem lelkekkel. Remélem, az én lelkem is tárgya lesz ennek az üzletnek!”

Don Bosco kikérdezte őt addigi tanulmányairól. Mikor a próbára adott szöveget kis idő múlva szó szerint elmondja, Don Bosco így szólt: "Úgy látszik, jó posztóval van dolgom!" Erre Domonkos így felelt: "Én vagyok a posztó, Ön legyen a szabó, kérem vigyen magával és készítsen belőlem szép ruhát a Jóistennek!" Elmondja Don Boscónak azt is, hogy a latin tanulmányai befejezése után Isten segítségével a papi pályára szeretne lépni. "Ne féljen, - mondta - hogy gyenge szervezetem nem bírja a tanulást. A Jóisten, aki eddig egészséget és kegyelmet adott a jövőben is meg fog segíteni"

Megkezdte az intézeti életét, amely először csak egészen közönséges volt, minden rendkívüliség nélkül. Minden szabályt szépen megtartott, szorgalmasan tanult, kötelességeit pontosan teljesítette, tanárait, társait szerette. Társai nem csak jámborsága, tudománya, de udvarias és kellemes bánásmódja miatt is szívesen társalogtak vele. Társai nagyon szerették őt, együtt pedig nagyon szerették a Szűzanyát s maguk között 1856-ban megalapították a Szeplőtelen Szűz Társaságát.

Don Bosco egyszer névnapján meg akarta örvendeztetni a fiúkat és így szólt:"Mindenki írja fel kívánságát egy papírszeletre!" Domonkos csak e pár szót írta: "Óhajtom, mentse meg lelkem, neveljen szentté!" Don Bosco komolyan vette kérését, magához hívatta és így szólt: "Figyelj csak! Légy vidám, teljesítsd híven kötelességeidet a tanulásban és a jámborságban, tégy jót másokkal! Így az életszentség útján fogsz járni!" Domonkos minden követelménynek megfelelt.

Azonban Isten iránti szeretete, a lelkekért lángoló buzgalma korán felőrölték testi egészségét. Az orvos tanácsára haza kellett mennie. Szomorúan vált meg Don Boscótól, - akivel három évig volt együtt - és társaitól: "Viszontlátásra a Mennyországban!" Csak pár napig szenvedett otthon. "Ó, mily csodaszépeket látok!" szavakkal mosolyogva lehelte ki lelkét.
(Forrás: szaleziak.hu)

Maga Don Bosco írt életéről egy tanulmányt, amely később fontos alapot képezett a szentté avatásnál. 1908-ban indult meg a szentté avatási per, melyben 1933-ban elismerték érdemeit. 1950. március 5-én boldoggá avatták, majd rá négy évre 1954. június 13-án XII. Piusz pápa szentté avatta. (wikipedia.org)

2020.05.07 18:18
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
19:00

BRKE TV

Élő közvetítés

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám

Élünk újság - 63. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. december 15.) 63. szám

Élünk újság - 62. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. április 21.) 62. szám